Energia i serveis VILALTA

Política de RSC

>> La Política de Responsabilitat Social de Vilalta Corporació
neix dels nostres valors corporatius i orienta les accions de l’empresa en la direcció que defineix la missió i visió de la nostra companyia, a través dels següents compromisos i criteris de gestió:

>> Garantir un comportament ètic de la nostra organització
i dels nostres professionals, integrant les necessitats i expectatives dels nostres grups d’interès en la gestió de la nostra organització.

>> Assegurar el compliment de tots els requisits legals i normatius
d’aplicació en qualsevol de les activitats que porta a terme la companyia, així com d’altres compromisos de caràcter voluntari que hagi adquirit l’organització.

>> Establir objectius ambiciosos, concrets i quantificables
que seran avaluats i actualitzats amb una periodicitat anual, amb la finalitat d’avançar en la millora contínua i l’excel·lència en la nostra gestió.

>> Orientar l’esforç de l’organització i dels nostres professionals
vers la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, oferint un servei de qualitat, eficient i cercant l’excel·lència en totes les nostres activitats.

>> Les persones que formen part de Vilalta Corporació
són el capital humà de la nostra empresa. L’organització vetllarà per garantir unes condicions de treball segures i saludables, potenciant el seu creixement professional i la seva participació i implicació.

>> Mantenir una relació eficaç, eficient i transparent
amb les empreses proveïdores, basada en la confiança mútua i el foment de sinèrgies i col·laboracions.

>> Integrar la gestió ambiental
en els nostres serveis, treballant en la minimització dels impactes ambientals derivats de l’activitat de l’organització, prevenint la contaminació a través de la innovació, la gestió eficient dels recursos i una correcta gestió dels residus generats.

>> Integrar en la nostra gestió la implicació amb el territori,
impulsant i col·laborant en iniciatives que fomentin l’impacte social positiu de la nostra organització.

>> Garantir el benestar de la comunitat local
a l’entorn on portem a terme la nostra activitat.

>> Establir canals de comunicació oberts
amb els professionals, clients, empreses proveïdores, comunitat local i altres grups d’interès relacionats amb l’organització, amb la finalitat de conèixer les seves necessitats i expectatives i poder identificar oportunitats de millora per a la seva integració en la nostra gestió i els nostres serveis.


Descarregar
Política de RSC Vilalta